تراز نبشی کائوچویی آلمانی نارنجی رنگ مناسب میر و ژالون

۰ تومان

کیفیت حباب و تراز شوندگی ساده این تراز نبشی آنرا به وسیله ای کار آمد برای عمود سازی انواع ژالن ، شاخص و هر قطعه فلزی یا چوبی تبدیل میکند. هر چند که بیشتر برای عمود نمودن میر و ژالون از این تراز نبشی استفاده میشود.

ناموجود