روغن ایمرسیون مخصوص عدسی ۱۰۰ برابر میکروسکوپهای بیولوژی

۴۵,۰۰۰ تومان

برای افزایش قدرت تفکیک میکروسکوپ هر دو سطح عدسی شیئی میکروسکوپ و هم نمونه را به یک روغن شفاف با قابلیت انتقال نور آغشته مینمایند که روغنی که معرفی میشود همان روغن ایمرسیون یا امرسیون نام داشته و فقط برای عدسی شیئی 100 برابر کاربرد دارد.