زلزله بسیار شدید در غرب کشور و کشورهای همجوار

زلزله شدید در ایران _ غرب کشور - و عراق

زلزله بسیار شدید در غرب کشور و کشورهای همجوار

متاسفانه حدود سه ساعت قبل زلزله ای شدید در غرب کشور رخ داده و اخبار اینطور بدست می آید که کانون زلزله در سلیمانیه عراق بوده و منابع خبری شدت زلزله در ایلام و شهر های مرزی را ۷.۲...