شماره حسابهای ژئوتکنیک

شماره حسابهای ژئوتکنیک

شماره حساب ها:

 

بانک پاسارگاد  ۲۹۸.۸۰۰۰.۱۱۷۲۰۶۰۸.۱  با شماره کارت  ۰۰۴۸-۳۳۱۱-۲۹۱۰-۵۰۲۲ بنام خانم فائزه سادات رحمانی

 

 

X