دو چشمی های فاصله یابدار زاواروسکی در اینجا درج میشود.