انواع قطب نما و شیب سنج با کاربرد مهندسی و زمین شناسی در اینجا درج میشود.